תקנון הגרלה בפייסבוק - קורס תפירה למתחילים

 

גואפו בית ספר לעיצוב אופנה ח.פ. 558247540  (להלן: "עורכת הפעילות") עורכת פעילות בסופה יוגרל קורס תפירה למתחילים (להלן:"הגרלה") בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק 

 

הגדרות

מטרת הפעילות   -  שיווק וקידום מכירות של עורכת הפעילות, באמצעות הגרלה נושאת פרס

תקופת הפעילות  -  החל מיום  6.3.2017 ב- 09:00 ועד יום 20.3.2017 ב- 09:00

אתר הפעילות - עמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות שכתובתו כאן

 

כללי

 התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

 לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות

 

אופן השתתפות בפעילות

השתתפות בהגרלה הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה

על המשתתף בפעילות לעשות לייק לעמוד פייסבוק של עורכת הפעילות, לעשות לייק לפוסט ההגרלה, לתייג בתגובה את החבר/ה לו/ה היה רוצה להעניק את הפרס במתנה

תנאי ההשתתפות בהגרלה יצוינו בסטטוס של ההגרלה בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות והם יהיו אלה הקובעים את התנאים

משתתף בפעילות אשר לא ימלא את הפרטים לעיל, או ימלא אותם באופן חלקי, או ימלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות, לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתה

 

הפרס

 

הפרס הינו קורס תפירה למתחילים בשווי של 2,990 ש"ח בגואפו – בית ספר למקצועות אופנה, כפי שמתואר באתר עורכת הפעילות

 

ההשתתפות בקורס מותנית בתיאום מול עורכת הפעילות

עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס לפי החוק, ישולם ע"י הזוכה

הזוכה יישא בהוצאות בגין חומרי הגלם הנדרשים להשתתפותו בקורס, כגון כלי עבודה, בדים וכד

עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס

עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין

עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה

עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס, פרט לזוכה עצמו או האדם אשר תויג בתגובות בפוסט ההגרלה, אלא אם נתנה הסכמתה מראש ובכתב

 

בחירת המשתתף הזכאי ואיתורו

שמותיהם של המשתתפים בהגרלה יוזנו למאגר המשתתפים

מקום עריכת ההגרלה – סטודיו גואפו

ההגרלה תתבצע באמצעות בחירת שם משתתף רנדומלי מבין שמות המשתתפים במאגר

תוצאות ההגרלה תפורסמנה בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות,  בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן תישלח לזוכה הודעה באמצעות פייסבוק

כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה להסכים לתנאים המופיעים בהסכם הלימודים הנחתם כדרך קבע בין עורכת הפעילות לתלמידים

עורכת הפעילות רשאית ע"פ שיקול דעתה, לפסול או לבחור משתתף ללא החובה למתן הסברים

על מנת לקבל את הפרס, על המשתתף שזכה בו יהיה להגיב להודעת של עורכת הפעילות, אשר תשלח באמצעות פייסבוק, עד 48 שעות משליחת ההודעה, ולתאם את השתתפותו בקורס מול עורכת הפעילות

 

במידה ולא תיווצר תקשורת מצד הזוכה בתוך 48 שעות מרגע שליחת ההודעה או פרסום ההודעה על הזוכה בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות, ממועד זה ואילך תפקע זכאותו של אותו משתתף לממש את הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם.  לעורכת הפעילות תהיה במקרה זה הזכות להעביר הפרס לזוכה הבא שייבחר בדרך שפורטה בתקנון זה

במידה והזוכה לא יגיע לקורס בהתאם לתיאום מראש בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, הזוכה לא יהיה זכאי להשתתף בקורס חלופי כלשהו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם

במידה והזוכה לא יוכל להשתתף בקורס באחד המועדים המוצעים על ידי עורכת הפעילות, הזוכה לא יהיה זכאי לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם. לעורכת הפעילות תהיה הזכות להעביר הפרס לזוכה אחר בדרך שפורטה בתקנון זה

אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס

פרסום

כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת

עם מילוי אחר הוראות ההשתתפות בהגרלה, מביע כל משתתף בפעילות את הסכמתו לפרסום שמו, שם משפחתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות

 

אחריות

ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות

באחריות המשתתפים לבדוק את פרטי הזכייה

עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין

המשתתף בפעילות מתחייב לשפות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה

 

שונות

 עותקים של תקנון המבצע, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן למצוא במשרדי עורכת הפעילות בכתובת כינרת 6, מתחם מגדלי ב.ס.ר בני ברק-רמת גן

עם מילוי אחר הוראות ההשתתפות בהגרלה, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין

עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין

הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד

    הוראות התקנון הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר מלבד תקנות השימוש בפייסבוק

עקבו אחרינו

  • לימודי עיצוב אופנה פייסבוק גואפו
  • עקבו אחרינו באינסטגרם - גואפו אופנה
  • קטעי וידאו מלימודי עיצוב אופנה בגואפ
  • עולם האופנה שלנו גם בפינטרסט
  • גואפו בית ספר לאופנה ברשתות חברתיות
  • לינקדין איתי גורביץ - בעלי גואפו
  • חפשו גואפו בטוויטר

עלינו

גואפו - יזמות אופנה

tal dekel & itay gurevich

בית ספר לאופנה

מותג אופנה

מסכות בד מעוצבות

יזמות אופנה

ח.פ. 558247540

מתחם ב.ס.ר רמת גן

ליד קניון איילון

כתובת למכתבים

ת.ד. 2675

מגדלי ויטה ב.ב

בני ברק 5112601

טל. 03-5594772

info@guapo-fashion.com